photo credit: Aravindan Ganesan Travellers, Gangaikonda cholapuram via photopin (license)