photo credit: Tadasu no Mori and Shimogamo Jinja via photopin (license)