photo credit: Kyoto - Daigo-ji - Bentendo via photopin (license)