photo credit: Stone garden @ Ginkaku-ji @ Kyoto via photopin (license)