photo credit: Gangaikonda Cholapuram via photopin (license)