photo credit: IMG_2046 - Salzburg - Residenzplatz - Residenz via photopin (license)